Criteri de cerca
Tipus de cerca
Element a cercar
Seleccioneu un criteri de cerca, escriviu l'element que voleu cercar.
Els resultats que obtindreu d'acord amb el criteri de cerca que heu seleccionat apareixeran ordenats alfabèticament.

El Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC)és un recull de textos escrits en català entre els anys 1833 i 1988.

Aquesta és una via simplificada d’accés al CTILC. Permet enllaçar les entrades dels diccionaris que ofereix el portal de recursos de llengua de l’Institut d’Estudis Catalans (Diccionari de la llengua catalana; Diccionari català-valencià-balear; Diccionari descriptiu de la llengua catalana; Diccionari de sinònims; Plataforma terminològica de ciències i tecnologia) amb els textos del CTILC. Per aquesta via s’accedeix a la informació completa del CTILC, però les cerques que es poden fer es limiten als lemes amb els seus contextos, a llurs formes gramaticals i a la localització de lemes i formes en les obres en què s’utilitzen.

Per a més informació sobre el Corpus, i també per a una cerca més complexa, cal entrar per l’adreça http://ctilc.iec.cat.